'Wij Bouwen voor Morgen' ziet levenslicht

  • 4 april 2011

Op maandag 4 april zag de coöperatie 'Wij Bouwen voor Morgen' officieel het levenslicht. Een samenwerkingsverband van vooralsnog 12 leden. Allemaal bedrijven die met de initiatiefnemers van de coöperatie van mening zijn dat het creëren van economische meerwaarde hand in hand gaat met een duurzame leefomgeving en sociale rechtvaardigheid. Voor deze bedrijven is het evident dat er een evenwicht moet bestaan tussen de economische, sociale en milieuaspecten. Omdat je alleen dan ook op de langere termijn succesvol kunt blijven.

Grootschalig verduurzamen

Grondlegger en bestuurder Ronald Loman: 'De bouwwereld heeft nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om duurzaam bij te dragen aan de maatschappij waarvan we zelf onderdeel zijn. Dit kunnen we doen door de ecologische impact op onze leefomgeving te minimaliseren. We moeten onder ogen zien dat het huidige bouwproces absoluut niet meer aansluit bij de behoefte van de toekomst. De huizenmarkt loopt volledig vast en de leegstand in de kantorenmarkt is onacceptabel. 'Wij Bouwen voor Morgen' fungeert als aanjager in de keten van Wonen en Werken en wil integraal verduurzamen door het realiseren van duurzame, energieneutrale woon- en werkomgevingen en door het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit. Bij de realisatie van projecten gaan de leden coöperatief samenwerken." Mede-bestuurder Diny Wijnmaalen vervolgt: "De transparante keten van 'Wonen en Werken' die wij voorstaan, leidt tot betere resultaten voor opdrachtgevers, deelnemers én eindgebruikers."

Kennisdelen en ketenintegratie

Leden voor de coöperatie zijn te vinden onder architecten, adviseurs en bouwbedrijven, de installatietechniek, infrastructuur, turn key datacenters, hernieuwbare energiebedrijven (onder andere wind, zon, vergisting, biomassa) enzovoorts. Hiermee worden drie bedrijfskolommen samengevoegd, namelijk wonen en werken, energie en ICT. "Kostenreductie is in het collectief uiteraard een belangrijk speerpunt", benadrukt Loman, "maar de prioriteit ligt toch vooral bij de menselijke maat. Potentiële leden komen bij ons dan ook niet alleen in beeld op basis van de duurzame referentieprojecten waaraan hun naam is verbonden, maar zeker ook op basis van de manier waarop het bedrijf omgaat met haar medewerkers en partners. Duurzaamheid moet vooral in de grondhouding van het bedrijf zitten."

Vanuit die gedachte is het niet verwonderlijk dat er onder de (voorlopig) 12 leden geen enkel beursgenoteerd bedrijf is te vinden. Het zijn vooral toch de echte familiebedrijven die aan de toelatingscriteria blijken te voldoen en die bereid zijn zich aan de uitgangspunten van de coöperatie te committeren. Loman: "Familiebedrijven zijn over het algemeen veel meer maatschappelijk betrokken. Ik ben ervan overtuigd dat de duurzaam gedreven bedrijven het uiteindelijk zullen winnen van de dividend gedreven bedrijven. Zij kunnen de krachten bundelen op visie, attitude, samenwerking én kostenreductie. Zij zijn over het algemeen veel meer bereid om kennis te delen, advies en uitvoering te integreren en te werken aan ketenintegratie. Dat geeft ons slagkracht waardoor we tot de grotere partijen van Nederland kunnen gaan behoren. Ik verwacht bijvoorbeeld dat we binnen twee jaar met een systeem voor kostenreductie kunnen komen van maar liefst 20 tot 25%. Op deze manier kan het middenbedrijf concurrerend blijven en een grote meerwaarde voor opdrachtgevers en de maatschappij zijn."

Vastgoed als concurrent van energiebedrijven

Wijnmaalen vervolgt: "Als de vastgoedbranche goed begrijpt wat verduurzamen echt betekent, wordt deze branche dé concurrent voor de energiesector. Bouwpartners staan in eerste instantie voor de opdracht om het verbruik van energie in de bebouwde omgeving tot een minimum te beperken. Maar de volgende stap is dat we gebouwen realiseren die juist energie opwekken, zodat het gebruik van fossiele brandstoffen grotendeels tot het verleden kan gaan behoren. De zogenaamde wet van de Trias Energetica*. Inmiddels weten we dat HR-ketels en dubbelglas al lang niet meer toereikend zijn. Het gaat om grootschalig denken. Bijvoorbeeld om warmte- en koudeopslag waardoor het gebruik van gas volkomen overbodig wordt."

Hoge samenwerkingsambitie

De criticaster zal zeggen dat we hier nog weinig nieuws horen. Ook tal van andere partijen zijn, solitair of in samenwerkingsverband, al volop bezig met verduurzaming en ketenintegratie. Toch is Loman ervan overtuigd dat de coöperatie verder gaat dan de reeds bestaande initiatieven. Leden van de coöperatie gaan er voor om in een vergaande samenwerking projecten met een hogere toevoegde waarde te realiseren. Daarbij gaan zij voorbij aan elke vorm van concurrentie. Zij geloven immers in het achterliggende hogere doel en willen daar oprecht hun bijdrage aan geven. Samen gaan ze voor energiereductie en energieopwekking in de bebouwde omgeving. En zélfs voor de gezamenlijke exploitatie van energie. Energie-exploitatie wordt de nieuwe projectontwikkeling. Samen creëren de leden ICT-faciliteiten bijvoorbeeld door het lokaal inrichten van energieneutrale of energievoorzienende datacentra voor de op- en overslag van data en glasvezel naar huizen en werkplekken. Daarnaast is uiteraard de gezamenlijke inkoop een belangrijk speerpunt, niet alleen wat betreft bouwmaterialen, maar vooral ook voor wat betreft energieopwekkers als zonnepanelen en dergelijke.

Bouwbedrijf Berghege vanaf start lid van coöperatie 'Wij Bouwen voor Morgen'. 

 

* Het begrip Trias Energetica is in 1996 geïntroduceerd door Novem. Het behelst ...

  • het terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld door energiebesparing in de vorm van goede warmteisolatie;
  • het gebruik maken van duurzame energie bijvoorbeeld wind, zon, biomassa of aardwarmte voor het opwekken van de resterende energiebehoefte;
  • het zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaan. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO2-arme elektriciteit bijvoorbeeld van een afvalverbrandingsinstallatie.

ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren