Diversiteit, duurzaamheid en dorps karakter kenmerken nieuwbouwwijk De Piekenhoef

  • 10 december 2004

In een landelijke bosrijke omgeving verrijst aan de zuidkant van het dorp Berghem, gemeente Oss, de wijk De Piekenhoef. In een tijdsbestek van zes jaar zullen fasegewijs ruim 1.250 woningen gerealiseerd worden. Belangrijke speerpunten uit het Osse volkshuisvestingsbeleid, zoals duurzaamheid, sociale cohesie en veiligheid, hebben bij de ontwikkeling van deze wijk met haar dorps karakter alle aandacht gekregen. Bouwbedrijf Berghege maakt onderdeel uit van de VOF combinatie Hoessenbos die de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de woningen realiseert.

Dorps karakter

Addo van Doornen, stedenbouwkundige bij de gemeente Oss vertelt: "De gemeente Oss ontwikkelde deze uitbreidingswijk samen met vier regionale aannemers/ontwikkelaars, verenigd in de VOF Combinatie Hoessenbos. In een tijdsbestek van zo'n zes jaar wordt de wijk gefaseerd uitgevoerd waarbij per fase een principeverkaveling en een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld. Daarbij wordt ingegaan op stedenbouwkundige principes, het te realiseren woningbouwprogramma per stedenbouwkundig cluster en de te ontwikkelen beeldkwaliteit van de architectuur. Leidend voor elk beeldkwaliteitsplan is het uitgangspunt dat de wijk een dorps karakter moet krijgen met een grote diversiteit aan woonmilieus en woningtypes."

Grote diversiteit

In het beeldkwaliteitplan worden uitspraken gedaan over de situering van de woningen, kapvormen en kaprichtingen, maar ook over kleur en materiaalgebruik. Van Doornen: "Karakteristiek voor een dorp zijn wisselende bouwmassa's, verspringende rooilijnen en variatie in kavelbreedtes. Binnen het plangebied zijn gebieden te onderscheiden die een samenhangend geheel vormen: de erven en straten. De inrichting van de erven creëert een gevarieerde wijk, terwijl elk erf afzonderlijk een eenheid vormt qua materiaal en textuur. Zodoende ontstaan veel verschillende woonmilieus: ruime, luxe huizen, tweekappers, appartementen maar ook sociale woningbouw. De Piekenhoef zal straks een wijk zijn met een grote diversiteit aan mensen; qua leeftijd, gezinssamenstelling en levenssfeer."

Aandacht voor natuur en milieu

"Het wordt een groene woonwijk," vervolgt Van Doornen, "die aansluit bij het bosgebied van Herperduin. Het groene karakter wordt benadrukt door de royaal opgezette, openbare ruimte maar ook door de ruim bemeten kavels. De reeds aanwezige lanen, beukenhagen en houtwallen versterken dit beeld." De manier waarop straks in de wijk wordt omgegaan met water en energie geeft De Piekenhoef een duurzaam karakter. Van Doornen: "Regenwater zal niet via het riool afgevoerd worden, maar via wadi's; verlaagde groenstroken die bij hevige regenval dienst doen als waterberging. Vanuit de wadi's zakt het water verder de grond in waardoor het natuurlijk evenwicht zo min mogelijk verstoord wordt. Ook bij alle woningen zal het hemelwater op het eigen terrein geïnfiltreerd worden door middel van zogenaamde grindkoffers."

Gevoel van veiligheid

De Piekenhoef wordt volgens Van Doornen zeker ook een veilige wijk. Door het open karakter en de wijze waarop de wijk ontsloten zal worden, maar ook door de inrichting van de vele speelplekken voor de kinderen. Het gevoel van veiligheid zal bovendien versterkt worden omdat alle woningen gebouwd worden volgens de principes van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook de woonomgeving wordt hierin meegenomen.

In combinatie

De VOF Combinatie Hoessenbos is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de woningen. Inmiddels is zo'n 90% verkocht. Van de 350 woningen in de eerste fase worden 60 kavels aangemerkt voor de vrije sector. Veertig woningen vallen onder verantwoordelijkheid van twee woningbouwcoöperaties. In de eerste fase realiseert de Combinatie 250 woningen waarvan 71 woningen door Bouwbedrijf Berghege.

Berghege kenmerkt zich door ambitie

Addo van Doornen: "In de ontwikkelfase kom ik namens de gemeente vooral VOF Combinatie Hoessenbos als samenwerkingspartner tegen. De individuele aannemer komt meer in beeld bij de feitelijke bouw van de woningen. Maar ook in zo'n combinatie heeft iedere deelnemer zijn eigen kleur. Berghege typeer ik als een projectontwikkelaar met een scherp oog voor kwaliteit. De mensen van Berghege denken mee; niet alleen in technische zin maar ook in kwalitatieve en architectonische zin. Het appartementencomplex is daar een goed voorbeeld van. Toen het ontwikkelplan zich al in de eindfase bevond, wist Berghege de partners te motiveren om enkele belangrijke kwaliteitsverbeteringen alsnog door te voeren. Berghege heeft duidelijk de ambitie om er iets goeds van te maken en dat waardeer ik."


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren